2011 9/11 Lokalrådsmøde

Lokalrådsmøde 9/11 – 2011
Til stede: Britta, Søren, Ane Marie, Jens, Per Flemming, Hanne, Nanette, Svend Erik (afbud: Lone
Nyeng og Tom)
Dagsorden:
1.Godkendelse af referat
2. byfornyelse
3. skolen
4. hjemmesiden
5. Borgermødet 1/2 – 2012
6. evt.
Ad. 1 – Positiv accept af referatet fra sidste møde
Ad 2 – Byfornyelse: Per, Jens og Flemming gjorde rede for det videre arbejde i gruppen og
kontakterne med kommunen ( Åse Ravn Winther og Henry Amsler.
En vigtig pointe herfra er, at man meget gerne fra kommune ser en samlet plan om byfornyelse og anvendelse af de grunde hvor der evt. fjernes huse. Forskellige forslag blev bragt på banen:
legeplads, udendørs fitnessareal, opstilling af skulptur(er) Men det blev fra kommunens side understreget at det er vanskeligt at skaffe midler og lovgivningsmæssig hjemmel for fjernelse af forfaldne bygninger, men at der hvert år er en pulje at tage af
En bibemærkning: hvor blev udsigtstårnet af ?? – det skal da bare stilles op igen .- i renoveret tilstand? Udvalget undersøger sagen.
Ad 3 – Vedr. skolen: Kommunens udgangspunkt er, at man i øjeblikket undersøger alternative anvendelsesmuligheder af bygningen – evt handicapundervisning, men at bygningen i øvrigt skal sælges subs. nedrives.
Der hersker fortsat usikkerhed om hvad der skal ske med børnehuset – men ønsket om at bevare det er udbredt.
Generelt er det lokalrådets indstilling, at de aktiviteter, der i øvrigt er knyttet til skolen bevares i bygningen.
Det tidligere udsendte oplæg danner grundlag for en henvendelse til kommunen i høringsfasen.
Ad 4 – Angående hjemmesiden: Ane Marie retter henvendelse til sparekassen Kronjylland, og lokale erhvervsdrivende kontaktes med henblik på sponsering, så hjemmesiden kan opretholdes..
Enighed om at opfordre til mere udbredt brug af hjemmesiden til indlæg.
Ad.5 -Borgermødet 1/2 – 2012: Foreløbig drøftelse af indholdet på mødet:
Opsummering af hvad det blev sat i gang sidst, og hvor langt disse tiltag er kommet,
skolens fremtid,nye aktiviteter, omtale af hjemmesiden og etablering af mailliste i byen.
Det blev foreslået at samtlige foreninger i byen forklarede om deres aktiviteter for interesserede, evt i form af såkaldte messestande – kunne evt. giveen mulighed for at hente fornyede kræfter til fortsatte aktiviteter.
Ad 6 – evt – næste møde blev fastsat til 19/ 1 – 2012 i Menighedshuset kl 19.30 – Ane Marie sørger for kaffe og kage! Super!
Ref.
Svend Erik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *