2012 22/11 Referat af Lokalrådsmødet

Lokalrådsmøde 22/ 11 – 2012 – referat

Til stede: repræsentanter for menighedsrådet, forsamlingshuset, spejderne, ungdomsklubben, gymnastikforeningen, og herudover Jens Vestergård,  Per Mågård, Finn Larsen, Svend Erik Kjær Nielsen, der alle repræsenterede udvalgene.

Ad 1. Redegørelse fra byfornyelsesgruppen:

Gruppen har siden sidst afholdt et godt og konstruktivt møde i Hald med stadsarkitekt Henri Amsler og arkitekt Peter Nielsen, sidstnævnte er nu kommunens kontaktperson i forhold til lokalrådet.

På mødet blev fremlagt et ideoplæg til renovering af bykernen. Dette ideoplæg indgår  derefter i kommunens interne undersøgelser af forholdene i Hald bycentrum. De lovede at melde tilbage senest januar 2013 – så resultaterne heraf kan indgå i de planlagte drøftelser på Borgermødet den 7. februar. Selvstændigt referat af mødet foreligger.

 I de fremlagte ønsker indgår – ud over almindelig renovering af centrale huse – især en omlægning af Tvedevej/ Haldvej, som kunne danne grundlag for en omstrukturering af bycentrum, etablering af et stykke fortov langs Haldvej og en genetablerering af udsigtstårnet – et overslag over udgifterne hertil blev fremlagt på mødet og kommunens repræsentanter ytrede stor interesse for projektet.

Lokalrådet stillede sig positivt til de fremlagte forslag og vedtog at afvente kommunens tilbagemelding før der arbejdes videre med planerne.

Svend Erik indkalder til møde i byfornyelsesgruppen, når der foreligger tilbagemelding fra kommunen. Gruppen forbereder herefter oplæg til Borgermødet 7/2.

Der blev fremsat forslag om at opsætte skraldespande strategiske steder i byen. Lokalrådet enedes om at rejse dette spørgsmål over for kommunen.

Ad 2.  Stier

Stigruppens redegørelse:

Medlemmer af gruppen har siden sidst været ude at rekognoscere på en række stier, efter en række forslag udarbejdet af Jens Vestergård. På baggrund heraf foreligger et forslag til etablering af stier i og omkring Hald.

Efterfølgende har der været møde i Hald med Jørgen Meilsø, der er ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af kommunens stianlæg og viste stor indsigt i forholdene omkring Hald. Interessen samler sig først og fremmest omkring en åbning af ”Dallet” – på vestsiden af Hadsundvej, En etablering  Mejlsø mente var meget overkommelig, en  cykelrute ad den gamle banesti mellem Hald og Spentrup (problemet med den er så, at der er 1,5 km ud til starten af den, fordi resten af baneforløbet er pløjet op), samt en sti rundt om byen, med et forløb så man stort set undgår at komme på asfalterede veje.

 Stierne langs de asfalterede veje enedes man om at søge penge i Firkløverfonden til.

Endvidere blev en såkaldt indhegnet hundeskov bragt i forslag. Arealet syd for sportspladsen er velegnet. Kommunen stillede sig positivt til at gå ind i et projekt af den art. Det skal bemærkes, at ingen forestiller sig plantning af høje træer på arealet!.

Lokalrådet vedtog, at stigruppen arbejder videre med sagen, tager fornyet kontakt til kommunen og forelægger oplæg til borgermødet 7/2, også forslaget om etablering af hundeskov blev mødt med stor positiv interesse.

Ad 3 Samarbejdet med CSV

 – Ombygningen af skolen har budt på en række praktiske problemer:

 for gymnastikforeningen, der pt. må afholde gymnastikken i forsamlingshuset, hvor man arbejder sig til varme, og får lidt tilskud fra kommunen.

for ungdomsklubben, der hverken har materialer eller lokaler pt. – der arbejdes lige nu på at bruge forsamlingshusets lille sal. – kommunen har indvilliget i at give tilskud og problemet med adgang til materialerne synes nu løst.

for spejderne, der heller ikke pludselig havde hverken lokaler eller materialer – Menighedsrådet stiller velvilligt menighedshuset til rådighed, og kommunen har efter forhandling stillet en opvarmet container  til disposition for spejdernes materialer.

Så det går……

Ad pkt.4 – forberedelse af beboermødet den 7 februar 2013

Lokalrådet enedes om at opkræve 25 kr pr deltager – til lys og varme i forsamlingshuset. Til gengæld  serveres kaffe og kage.

Følgende inviteres til at give oplæg på mødet.

SSP – Charlotte tager kontakt.

CSV – Ellen tager kontakt ( Skolelederen har allerede meldt positivt tilbage).

De lokale politikere ( Chr. Boldsen, Anders Buhl Christensen, Leif Gade + Casper Fuhr Christensen) – Anne Marie tager kontakt.

Derudover vil der – som nævnt – være oplæg fra byfornyelsesgruppen og stigruppen.

Lene Skipper + Svend Erik sørger for omdeling af flyer i begyndelsen af januar.

Planlægningsmøde for lokalrådet blev fastsat til torsdag den 31. januar kl. 19.30 i menighedshuset.

Ref Svend Erik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *