2012 29/8 Referat af møde i Lokalrådet

Referat af lokalrådsmøde 29. August 2012

Næste møde i lokalrådet: 22. November kl. 19.30 i Konfirmandstuen (dagsorden nyt fra arbejdsgrupperne og planlægning af borgermøde  7. Februar)

Borgermøde om udvikling af Hald: 7. Februar 2013 (der blev ikke fastlagt sted og bestilling af lokalitet- hvem tager sig af det??? )

Møde i stigruppe: 17. September kl. 20.00 hos John Salbakken 6

Møde i byforskønnelsesgruppen: 27. September kl. 19.30 hos Per og Anne Marie 

Kontakt med Randers Kommune: Lokalrådet pointerer, at al korrespondence med Randers kommune om forhold i Hald bør gå via Lokalrådet til Halds kontaktperson  i Randers stadsarkitekt Henri Amsler.

Referat jf. Dagsordenen: 

Tilknytning af byplankonsulent  

Med en bevilling fra Landdistriktspuljen har Hald Lokalråd har fået tilknyttet  byplankonsulent Mogens Knudsen, der skal hjælpe os med at skitsere løsningsmuligheder for de forskellige områder, som borgermødet i 2010 prioriterede, at der skal arbejdes med. Flere arbejdsgrupper har siden borgermødet i 2010 været igang og får nu hjælp til at ordene papirgangene, kontakt til myndighederne og ansøgninger om midler til at gennemføre projekterne.  Der er bevilliget 111.000 incl. Moms til konsulenthonorar, møder/materialer, revisor og kørsel.

Bankkonto

Der er oprettet bankkonto if. det nye projekt bevilliget fra Landdistriktspuljen. Fuldmagt blev underskrevet af en række lokalrådsmedlemmer, så Svend Erik er bevilliget fuldmagt til at udbetale penge fra kontoen.

Hjemmeside www.Haldogomegn.dk og Facebook. 

Hjemmesiden er overgået til hosting hos Svend Eriks søn.

Udgiften til hosting vil være 50 kr per måned + et engangsbeløb for oprettelse på 100 kr.

Hosting-betaling flyttes fra Forsamlingshuset til Lokalrådet

Betaling af hostingudgifter: Projektmidler fra Landdistriktspuljen dækker i 2012/13 og Menighedsrådet i 2013/14

Lokalrådet anmoder Vandværket om på længere sigt at dække denne udgift.

Facebook: Tom og Nanette vil oprette en facebookside for Hald. Det blev fra flere sider pointeret, at der skal være nogle der sikrer, at der er aktiviteter på facebooksiden. 

Udbygning af mailgruppe:  Der skal lægges en liste frem på borgermødet, hvor folk kan skrive deres email, og folk opfordres til at sende mailadresse til Svend Erik.

Byfornyelsesplan for Randers Kommune

Randers Kommune har vedtaget en 4 årig Rækkefølge for Byfornyelse bl.a. i mindre landsbyer. Hald er bl.a. nævnt som et indsatsområde. Det er afgørende, at der er aktive folk i Hald, der indgår i et samarbejde med kommunen herom.  Vores byplankonsulent Mogens Knudsen snakker med vores kontaktperson i Randers  stadsarkitekt Henri Amsler om, hvad det kan betyde for Hald.  Der skal arbejdes med det i Byforskønnelsesgruppen under Hald Lokalråd. 

Arbejdsgrupper for udvikling af Hald

Stiprojekt – stigruppe

Stigruppen: Svend Erik, John, Trine og Jane

Møde: 17. September kl. 20.00 hos John

Eksisterende stier: 

Jens Vestergård har indtegnet 6 stiforløb rundt om Hald. Når hjemmeisden fungerer, vil Jens lægge det på hjemmesiden. Der mangler så markering af stierne i landskabet og evt. en stander med en oversigt over stierne. Det kunne der måske søges midler til.

Fremtidige stier: 

Det blev drøftet, om der skal være stier længere ud i landskabet med adgang til dejlige naturområder. Det blev nævnt at en tidligere sti bag om Hald blev etableret for 6-7 år siden, og stadig kan benyttes.

Byforskønnelse

Byforskønnelsesgruppe:  Per, Flemming Jensen, Jens Vestergaard og Svend Erik

Møde: 27. September kl. 19.30 hos Per og Anne Marie

Jens Vestergaard orienterede om gode resultater af byforskønnelsesgruppens arbejde.:

* Haldvej 24 er solgt til en tømrer som vil renovere det

* En skæmmende gammel bil og campingvogn på Trekanten er fjernet

* En bil uden plader er fjernet fra Haldvej 26

Der var stor utilfredshed med, at der ikke kan gøres noget ved Haldvej 26. Kommunen kan tilsyneladende ikke gøre noget.

Der er stadig problemer med affald på Hestekæret – der var lidt uklarhed omkring Hestekæret.

Det blev besluttet, at gruppen skal arbejde med et samlet forslag for hele bymidten. Konsulenten tager kontakt med Randers Kommune for at få belyst, hvordan Hald kan komme i betragtning i kommunens planer om byfornyelse. Halds kontaktperson i Randers Kommune stadsarkitekt Henri Amsler 89151556 eller mobil 51562556 , henri.amsler@randers.dk

Udkigstårn 

Randers Kommune er positiv stemt overfor etablering af et nyt udkigstårn på samme plads som det tidligere luftmeldetårn.  Det skal ses i sammenhæng med Visit Randers og cykelrute, da det er Randers Kommunes højeste punkt. Der blev nævnt, at der var interesse for opsætning af borde og bænke ved et udkigstårn.

Per arbejder videre med mulighederne.

Cykelsti

Der er positive signaler om cykelstier væk fra Hald –det drøftes på senere lokalrådsmøde, når der er noget mere konkret.

Muligheder for børn og unge: 

Der har været gjort nogle forsøg på at få skabt muligheder for de unge, men det har ikke været muligt.  Hald er desværre præget af en del hærværk, så der er behov for at skabe muligheder for de unge. Nogle mente, at hærværk nok også skyldes unge udefra. Det blev foreslået, at der skal gøres et forsøg på at  få de unge i tale og finde ud af, hvad det egentlig er de gerne vil.

STU (ny institution) har så vidt vides udtrykt, at skolen vil arbejde med dette problem.

Gruppe for børn og unge: Britta, Lone, Charlotte (på Lenes foranledning) og Tom. Gruppen afventer STU´s initiativ og er foreløbig på stand by. Det tages op på næste lokalrådsmøde. STU kunne inviteres med til næste lokalrådsmøde.

Kontakt til STU (ny institution):

Lokalrådets kontaktperson til STU er Ellen.

 Følgende blev nævnt på mødet:

* Multibanen må blive

* Dagplejemødrene kan få legestativerne fra børnehaven ( minus gynger)

STU har formodentlig en række tanker om, hvordan de med deres aktiviteter kan støtte Hald/bruge Hald. Det kunne være relevant, at STU orienterer officielt herom. 

Dagligvarebutik:

Steen har lavet et omfattende reseach om mulighederne for at få etableret en butik/lavprisbutik, men der har ikke været interesse nogen steder herfor. Steen nævnte en mulighed for at arbejde med folkeaktier, hvor Halds borgere køber jord og udlejer det til en lavprisbutik.

Steen  er ikke indstillet på at arbejde videre med det p.t. og ingen andre ved mødet gav udtryk for at de ville gå ind i arbejdet. Gruppen er derfor på stand by.

 

Salg af huse:

Lars Bo har  nævnt muligheden for at lave en særlig boligsalgskampagne, ikke mindst overfor de nye medarbejdere der  kommer i STU.

Jens Vestergaard vil opfordre Lars Bo til at gå videre med tanken. Det tages op på næste lokalrådsmøde.

 

 

Referent

Mogens Knudsen

www.nærdemokrati.dk

30. august 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *